Voorwaarden

ARTIKEL 1- Algemeen 

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op de promotionele spaaractie van Kanzi®: Kanzi Coins Nederland (de “Actie”), die wordt georganiseerd door GKE N.V., naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te België, 3840 Borgloon, Kernielerweg 53 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0866.302.050 (“GKE”).  

De deelnemer (de “Deelnemer”) verklaart expliciet door zijn/haar deelname aan de Actie akkoord te gaan met (i) de Algemene voorwaarden en (ii) de op de Actie van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de partner van GKE (de “Partner”), zoals deze vermeld staan op de website van de Actie, zijnde https://www.kanzicoins.com/nl (de “Actiewebsite”), en bevestigt daarnaast zijn/haar volledig begrip hiervan.  

De Actie loopt van 1 mei 2019 tot en met 30 juni 2019 middernacht 24u (de “Duurtijd”). De Actie heeft als doel om loyale klanten te laten sparen voor kortingen op producten, abonnementen of activiteiten van de Partner. 

De Algemene voorwaarden zijn voor iedereen beschikbaar om te raadplegen op de Actiewebsite en via de mobiele applicatie van de Actie, genaamd ‘Kanzi Coins’ en beschikbaar in de Apple®  App Store® en Google® Play® (de “App”). 

De Algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig voor de Actie, die in Nederland plaatsvindt. 

GKE behoudt zich het recht voor om in de toekomst (één of meer) andere van haar (handels)merken, naast of in de plaats van Kanzi®, toe te voegen aan, te commercialiseren en/of op enige manier te verwerken in de Actie. 

ARTIKEL 2 - Bestelling en betaling 

Een Deelnemer kan één Spaarkaart op de Actiewebsite inwisselen voor één Kortingsvoucher van 50% (een “Kortingsvoucher”) voor de webshop van Bicsy, zijnde de Webshop van Bicsy. De Deelnemer ontvangt daaropvolgend de Kortingsvoucher op zijn/haar ingegeven email-adres bij het aanmaken van zijn/haar Account. De Deelnemer kan vervolgens in de Bicsy webshop met 50% korting (met uitzondering van ‘refurbished’-, of ‘outletproducten’) (een bestelling plaatsen gebruik makend van de Kortingscode door deze in te geven bij de Bicsy-Webshop. Er kan gebruik worden gemaakt van maximaal één Kortingsvoucher per bestelling.  

GKE heeft géén enkele betrokkenheid met en is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor (de uitvoering van) de bestelling van het Bicsy-product bij de Bicsy-Webshop dan wel de afhandeling ervan. De algemene (leverings)voorwaarden van de Partner zijn op deze bestelling en de afhandeling daarvan (waaronder levering/bezorging) van toepassing. Bij het plaatsen van een bestelling op deze website zal de Deelnemer eveneens een selectievakje moeten aanvinken , waarin staat dat de Deelnemer de algemene voorwaarden van de Partner  heeft gelezen , heeft  begrepen en met de toepasselijkheid daarvan instemt. GKE is geen enkele manier verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de verschillende Bicsy-producten bij de Partner. 

Indien een Deelnemer misbruik maakt van dan wel fraudeert dan wel een poging doet te frauderen met de Kortingsvoucher, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van de Kortingsvoucher door falsificatie, door de barcode te kraken dan wel op een andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, of het doorverkopen van de Kortingsvoucher aan derden, dan is GKE gerechtigd deze Deelnemer uit te sluiten van deelname aan de Actie en zijn/haar Account te blokkeren. GKE is in voorkomend geval gerechtigd om haar volledige schade integraal te verhalen op de Deelnemer. 

Een Spaarkaart en/of Kortingsvoucher is onder geen beding inwisselbaar voor contant geld of te besteden voor andere producten dan de Bicsy-producten. De Kortingsvoucher is geldig en kan in beginsel bij de Bicsy-Webshop worden ingeleverd tot aan 31 december 2019.  

ARTIKEL 3 - Levering en bezorging 

De levertijden van de Bicsy-producten, zoals aangegeven op de Actiewebsite, zijn enkel indicatief. Deelnemers kunnen hieraan géén rechten ontlenen ten aanzien van GKE.  

Postbusadressen zijn uitgesloten van levering van Bicsy-producten. 

Ingeval dat de Deelnemer het Bicsy-product zou herroepen conform zijn/haar wettelijk herroepingsrecht, dan heeft de Deelnemer recht op één nieuwe Kortingsvoucher. 

ARTIKEL 4 - Aansprakelijkheid 

Onverminderd het dwingend recht, is GKE (en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden) niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, zoals maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste kansen, verlies van data, etc. (“Schade”), die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de (uitvoering van de) Actie. 

GKE kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing in de internetverbinding en/of de ontvangstapparatuur die een goed verloop van de Actie in de weg staat. GKE behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid tot deelname tijdelijk op te schorten indien zij (of haar eventuele hostingprovider) niet langer kan instaan voor de continuïteit van de dienst die nodig is voor een goed verloop van de Actie. Voorts behoudt GKE zich het recht voor om de Actie stop te zetten of op te schorten in geval van fraude, of in alle gevallen waarin het computersysteem om welke reden dan ook Kortingsvouchers zou toekennen in weerwil van de Algemene voorwaarden en/of de actievoorwaarden van de Partner. GKE kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een Bicsy-product na verzending door de Partner vertraging oploopt, verloren of beschadigd raakt, volledig of gedeeltelijk wordt vernietigd, of door enige andere gebeurtenis wijzigingen ondergaat. 

Onverminderd het dwingend recht, is GKE niet aansprakelijk voor enige Schade die voortvloeit uit, of op enige wijze verband houdt met (i) de door Deelnemers bestelde en door de Partner aan de Deelnemers geleverde producten en verstrekt geen enkele waarborg en/of garantie ten aanzien van deze producten (inclusief het tijdig en op juiste wijze leveren hiervan) en (ii) de (foutieve) elektronische verzending van de vouchers. 

GKE aanvaardt géén enkele vorm van aansprakelijkheid voor enige Schade die een Deelnemer lijdt of zou kunnen lijden ten gevolge van zijn/haar deelname aan de Actie of welke resulteert van of enigszins gerelateerd is aan de Actie, zoals (niet-beperkend opgesomd): enige Schade ten gevolge van gebreken in haar netwerk, computer hardware of software of enige vertraging welke kan resulteren in het verlies van de deelname van een Deelnemer of vertragingen, enig verlies resulterend uit of gerelateerd aan het veranderen of annuleren van de Actie, enige bijkomende kosten die een Deelnemer zou of moet dragen in verband met de deelname aan de Actie met uitzondering van enige (directe of indirecte) Schade te wijten aan een direct toe te wijzen onrechtmatige daad van GKE.  

GKE (en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden)  zijn, meer specifiek, niet aansprakelijk voor:  

- Enige bijkomende kosten die een Deelnemer maakt in (direct of indirect) verband met de deelname aan de Actie en/of met de aanvaarding en/of het gebruik van een product. 

- Enige Schade, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk-, computer hardware-, of software van welke aard dan ook inclusief mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de Actiewebsite of het downloaden van componenten hiervan. 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de Actiewebsite, de App en de daarin opgenomen gegevens, staat GKE niet in voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens vermeld op de Actiewebsite en/of de App. GKE is niet aansprakelijk voor enigerlei Schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Actiewebsite en/of de App en/of (on)bereikbaarheid van de App en/of de Actiewebsite. 

ARTIKEL 5 - Beëindiging 

GKE behoudt zich het recht voor om de Actie (of enig deel van de Actie) te wijzigen, uit te stellen, te verminderen en/of te annuleren zonder dat zij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld en zonder dat de Deelnemer aanspraak kan maken op enige schadevergoeding hierover.  GKE kan de Actie op ieder moment beëindigen, wat GKE (in voorkomend geval) zo spoedig mogelijk op haar Actiewebsite bekend zal maken. Daarnaast streeft GKE ernaar om zoveel mogelijk Deelnemers middels een e-mail, tenminste één week voor ingangsdatum van de beëindiging van de Actie, op de hoogte te stellen van de op handen zijnde beëindiging. 

ARTIKEL 6 - Slotbepalingen 

De Actie en de Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. GKE en de Deelnemer zullen zich inzetten om geschillen als gevolg van de Actie en/of de interpretatie en/of de toepassing van de Algemene voorwaarden in der minne te regelen. Indien er geen minnelijke schikking kan worden getroffen, is alleen de rechtbank Limburg, locatie Maastricht bevoegd. 

Er wordt géén correspondentie aanvaard (post, e-mails, telefoongesprekken of andere middelen) betreffende de (organisatie van de) Actie, de interpretatie of toepassing van de Algemene voorwaarden of de modaliteiten of mechanismen hiervan, de producten en/of de wijze van distributie hiervan. Alle bijkomende aankondigingen en/of bekendmakingen en/of directe correspondentie in verband met de Actie door GKE maken volledig deel uit van de Algemene voorwaarden. In het geval van enige discussie in verband met het bovenstaande, dan moeten alle klachten hieraan gerelateerd toegezonden worden aan GKE via info@gkefruit.com. Onverminderd de Algemene voorwaarden en het toepasselijk recht op de Actie, zijn alle beslissingen van GKE in verband met de Actie finaal en bindend. 

Kanzi® is een geregistreerd en gedeponeerd handelsmerk van GKE. Niets wat op enige wijze verband houdt met de inhoud van de Actie en/of bekendmakingen hiervan mag gereproduceerd worden of gepubliceerd worden zonder de expliciete schriftelijke toestemming van GKE hiertoe.  

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens conform de toepasselijke wetgeving. U kunt op www.kanziapple.com onze privacyverklaring hiertoe vinden.  

De nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze Algemene voorwaarden, of van een onderdeel van enige bepaling, zal niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele Algemene voorwaarden met zich mee brengen. In geval van nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze Algemene voorwaarden zal de betrokken bepaling van rechtswege vervangen (i) door een geldige bepaling of een geldig onderdeel (ii) of door een interpretatie die zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van GKE benadert. De onmogelijkheid om tot dergelijke gewenste vervanging over te gaan zal geenszins de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden aantasten.