ARTIKEL 1- Algemeen  
Deze algemene voorwaarden (de “Algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op de promotionele winactie van Kanzi®: Kanzi Coins België (de “Actie”), die wordt georganiseerd door GKE N.V., naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te België, 3840 Borgloon, Kernielerweg 59 en ingeschreven in het register van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0866.302.050 (“GKE”).   
De deelnemer (de “Deelnemer”) verklaart expliciet door zijn/haar deelname aan de Actie akkoord te gaan met (i) de Algemene voorwaarden en (ii) de op de Actie van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de partner van GKE (de “Partner”), zoals deze vermeld staan op de website van de Actie, zijnde /nlBE/terms-and-conditions (de “Actiewebsite”), en bevestigt daarnaast zijn/haar volledig begrip hiervan.   
De Actie loopt van 1 juli 2019 tot en met 30 september 2019 middernacht 24u (de “Duurtijd”). De Actie heeft als doel om loyale klanten kans te laten maken om een HP Sprocket White, artikel Z3Z91A te laten winnen (de “HP Sprocket”).  Elke Deelnemer kan maximaal 1 HP Sprocket winnen.  
De Algemene voorwaarden zijn voor iedereen beschikbaar om te raadplegen op de Actiewebsite en via de mobiele applicatie van de Actie, genaamd ‘Kanzi Coins’ en beschikbaar in de Apple®  App Store® en Google® Play® (de “App”).  
De Algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig voor de Actie, die in België plaatsvindt.  
GKE behoudt zich het recht voor om in de toekomst (één of meer) andere van haar (handels)merken, naast of in de plaats van Kanzi®, toe te voegen aan, te commercialiseren en/of op enige manier te verwerken in de Actie.  


ARTIKEL 2 – Deelname#
Deelnemen aan de Actie is mogelijk voor personen met een leeftijd van 18 jaar en ouder met woonplaats en residerend te België met uitzondering van werknemers van GKE, hun familieleden en werknemers van de Kanzi® Europese partners en hun respectievelijke familieleden. Deelnemers onder de leeftijd van 18 jaar zijn verplicht om een expliciete toelating te verkrijgen van hun ouder(s) en/of voogd(en) om deel te kunnen nemen aan de Actie. Deze toelating moet voorgelegd worden aan GKE op diens eerste verzoek.
Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, is deelname aan de Actie mogelijk voor iedereen die (binnen de Duurtijd) (i) een Kanzi® product aankoopt, (ii) zijn of haar deelname registreert op /nlBE,  (iii) zijn/haar kassabon met daarop een Kanzi® aankoop upload en ten slotte (iv) de vraag invult “hoeveel deelnemers zullen aan deze wedstrijd deelnemen?” (hierna, de “Schiftingsvraag”). 
Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden, worden de winnaars van de Actie als volgt gekozen: een onafhankelijk en objectief computerprogramma trekt geheel willekeurig (door middel van een sweepstake) per elke uit te reiken prijs vijf kassabonnen. De Deelnemer met de aldus getrokken kassabon die de Schiftingsvraag (het meest) accuraat heeft beantwoord, is de winnaar van de desbetreffende prijs. 
Uit de eerste vijf getrokken kassabonnen, wordt de eerste prijs toegekend, uit de tweede vijf getrokken kassabonnen, de tweede prijs, etc.
Indien een Deelnemer misbruik maakt van dan wel fraudeert dan wel een poging doet te frauderen met de kassabon, daaronder mede te verstaan het proberen te winnen door falsificatie, dan wel op een andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen dan is GKE gerechtigd deze Deelnemer uit te sluiten van deelname aan de Actie. Indien de uitgesloten Deelnemer een HP Sprocket heeft gewonnen ten gevolge van de Actie, dan wordt deze automatisch teruggetrokken door GKE. GKE is in voorkomend geval gerechtigd om haar volledige schade integraal te verhalen op de Deelnemer.  

ARTIKEL 3 - Levering en bezorging
In oktober ontvangen de prijswinnaars een mail (op hun emailadres wat zij opgegeven hebben bij de registratie van hun deelname). De gewonnen prijs is onder geen beding inwisselbaar voor contant geld. Prijswinnaars hebben tot aan 30 november 2019 de tijd om de prijs te claimen. Na deze datum vervalt de prijs.  Als de winnende Deelnemer niet reageert op deze email binnen vóór 30 november 2019, dan verliest hij/zij het recht om de gewonnen prijs op te eisen waarna GKE gerechtigd is om een andere kassabon te trekken en deze prijs aan de desbetreffende Deelnemer toe te wijzen volgens dezelfde procedure als hierboven beschreven.   De prijs wordt toegezonden naar het thuisadres van de winnende Deelnemer zoals gegeven door deze Deelnemer bij de registratie van zijn/haar deelname.
Postbusadressen zijn uitgesloten.  


ARTIKEL 4 - Aansprakelijkheid  
Onverminderd het dwingend recht, is GKE (en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden) niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, zoals maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste kansen, verlies van data, etc. (“Schade”), die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de (uitvoering van de) Actie.  
GKE kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing in de internetverbinding en/of de ontvangstapparatuur die een goed verloop van de Actie in de weg staat. GKE behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid tot deelname tijdelijk op te schorten indien zij (of haar eventuele hostingprovider) niet langer kan instaan voor de continuïteit van de dienst die nodig is voor een goed verloop van de Actie. Voorts behoudt GKE zich het recht voor om de Actie stop te zetten of op te schorten in geval van fraude, of in alle gevallen waarin het computersysteem om welke reden dan ook een winnaarsmail zou toekennen in weerwil van de Algemene voorwaarden en/of de actievoorwaarden van de Partner. GKE kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de verzending van de HP Sprocket vertraging oploopt en/of de HP Sprocket verloren of beschadigd raakt, volledig of gedeeltelijk wordt vernietigd, of door enige andere gebeurtenis wijzigingen ondergaat.  GKE heeft géén enkele betrokkenheid met en is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het functioneren van de HP Sprocket.
Onverminderd het dwingend recht, is GKE niet aansprakelijk voor enige Schade die voortvloeit uit, of op enige wijze verband houdt met de door Deelnemers gewonnen product en verstrekt geen enkele waarborg en/of garantie ten aanzien van dit product.  
GKE aanvaardt géén enkele vorm van aansprakelijkheid voor enige Schade die een Deelnemer lijdt of zou kunnen lijden ten gevolge van zijn/haar deelname aan de Actie of welke resulteert van of enigszins gerelateerd is aan de Actie, zoals (niet-beperkend opgesomd): enige Schade ten gevolge van gebreken in haar netwerk, computer hardware of software of enige vertraging welke kan resulteren in het verlies van de deelname van een Deelnemer of vertragingen, enig verlies resulterend uit of gerelateerd aan het veranderen of annuleren van de Actie, enige bijkomende kosten die een Deelnemer zou of moet dragen in verband met de deelname aan de Actie met uitzondering van enige (directe of indirecte) Schade te wijten aan een direct toe te wijzen onrechtmatige daad van GKE.   
GKE (en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden)  zijn, meer specifiek, niet aansprakelijk voor:   
- Enige bijkomende kosten die een Deelnemer maakt in (direct of indirect) verband met de deelname aan de Actie en/of met de aanvaarding en/of het gebruik van een product.  
- Enige Schade, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk-, computer hardware-, of software van welke aard dan ook inclusief mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de Actiewebsite of het downloaden van componenten hiervan.  
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de Actiewebsite, de App en de daarin opgenomen gegevens, staat GKE niet in voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens vermeld op de Actiewebsite en/of de App. GKE is niet aansprakelijk voor enigerlei Schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Actiewebsite en/of de App en/of (on)bereikbaarheid van de App en/of de Actiewebsite.  


ARTIKEL 5 - Beëindiging 
Onverminderd het dwingend recht, behoudt GKE zich het recht voor om de Actie (of enig deel van de Actie) te wijzigen, uit te stellen, te verminderen en/of te annuleren zonder dat zij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld en zonder dat de Deelnemer aanspraak kan maken op enige schadevergoeding hierover.  GKE kan de Actie op ieder moment beëindigen, wat GKE (in voorkomend geval) zo spoedig mogelijk op haar Actiewebsite bekend zal maken. Daarnaast streeft GKE ernaar om zoveel mogelijk Deelnemers middels een e-mail, tenminste één week voor ingangsdatum van de beëindiging van de Actie, op de hoogte te stellen van de op handen zijnde beëindiging.

ARTIKEL 6 - Slotbepalingen  
De Actie en de Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. GKE en de Deelnemer zullen zich inzetten om geschillen als gevolg van de Actie en/of de interpretatie en/of de toepassing van de Algemene voorwaarden in der minne te regelen. Indien er geen minnelijke schikking kan worden getroffen, is alleen de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.  
Er wordt géén correspondentie aanvaard (post, e-mails, telefoongesprekken of andere middelen) betreffende de (organisatie van de) Actie, de interpretatie of toepassing van de Algemene voorwaarden of de modaliteiten of mechanismen hiervan, de producten en/of de wijze van distributie hiervan. Alle bijkomende aankondigingen en/of bekendmakingen en/of directe correspondentie in verband met de Actie door GKE maken volledig deel uit van de Algemene voorwaarden. In het geval van enige discussie in verband met het bovenstaande, dan moeten alle klachten hieraan gerelateerd toegezonden worden aan GKE via info@gkefruit.com. Een onafhankelijke en onpartijdige jury beraadslaagt over deze klacht, neemt een beslissing hierover en communiceert haar beslissing hierover schriftelijk binnen vijf werkdagen nadat deze beslissing is genomen. Onverminderd de Algemene voorwaarden en het dwingend recht, zijn alle beslissingen van GKE in verband met de Actie finaal en bindend.  
Kanzi® is een geregistreerd en gedeponeerd handelsmerk van GKE. Niets wat op enige wijze verband houdt met de inhoud van de Actie en/of bekendmakingen hiervan mag gereproduceerd worden of gepubliceerd worden zonder de expliciete schriftelijke toestemming van GKE hiertoe.   
Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens conform de toepasselijke wetgeving. U kunt op www.kanziapple.com onze privacyverklaring hiertoe vinden.   
De nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze Algemene voorwaarden, of van een onderdeel van enige bepaling, zal niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele Algemene voorwaarden met zich mee brengen. In geval van nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze Algemene voorwaarden zal de betrokken bepaling van rechtswege vervangen (i) door een geldige bepaling of een geldig onderdeel (ii) of door een interpretatie die zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van GKE benadert. De onmogelijkheid om tot dergelijke gewenste vervanging over te gaan zal geenszins de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden aantasten.