Bendrosios nuostatos ir sąlygos

Šios bendrosios nuostatos ir sąlygos (toliau – Bendrosios nuostatos ir sąlygos) taikomos kiekvienam reklamos konkursui (toliau – Konkursas), kurį Lietuvos Respublikoje (toliau – Tikslinė šalis) organizuoja GKE N.V., juridinio subjekto kodas 0866.302.050, registruoto biuro adresas 3840, Borgloon, Kernielerweg 59, Belgium (Belgija) (toliau – GKE).

Šios Bendrosios nuostatos ir sąlygos taikomos kartu su konkretaus Konkurso, organizuojamo Tikslinėje šalyje, reklamos nuostatomis ir sąlygomis (toliau – Reklamos nuostatos ir sąlygos). Jei Reklamos nuostatose ir sąlygose nurodyta kitaip nei Bendrosiose nuostatose ir sąlygose, pirmenybė teikiama Reklamos nuostatoms ir sąlygoms.

Šias Bendrąsias nuostatas ir sąlygas bei Reklamos nuostatas ir sąlygas galima rasti GKE svetainėje adresu www.kanzicoins.com (toliau – Svetainė) ir konkretaus Konkurso (jei taikoma) mobiliojoje programėlėje Kanzi Coins (toliau – Programėlė). Dalyvaudamas (-a) konkrečiame Konkurse, dalyvis (-ė) (toliau – Dalyvis (-ė)) pareiškia, kad jis (ji) sutinka su šiomis Bendrosiomis nuostatomis ir sąlygomis.

Dalyvavimas konkurse

Visi asmenys, gyvenantys Tikslinėje šalyje, gali dalyvauti Konkurse, išskyrus GKE arba jos partnerių darbuotojus ir jų artimuosius, reklamos agentūrų darbuotojus ir GKE paslaugų teikėjus arba kitas organizacijas, susijusias su konkrečiu Konkursu. Jei Dalyvis (-ė) yra jaunesnis (-ė) nei 18 m., jis (ji) turi turėti savo teisinio atstovo leidimą dalyvauti Konkurse. Šis leidimas turi būti pateiktas paprašius GKE.

Dalyviai garantuoja, kad jų duomenys, kuriuos teikia GKE dalyvavimo metu, yra teisingi, nauji ir išsamūs.

Tikslinės šalies Dalyviai gali dalyvauti GKE organizuojamame Konkurse tik per Svetainę ir (arba) Programėlę (jei taikoma).

Reklamos nuostatose ir sąlygose, skirtose konkrečiam Konkursui, turi būti nurodytos konkrečios nuostatos ir sąlygos, susijusios su dalyvavimu ir prizais, pasiekiamais konkretaus Konkurso, organizuoto GKE Tikslinėje šalyje, metu.

GKE pasilieka teisę nedelsdami diskvalifikuoti arba neleisti dalyvauti bet kuriam (-iai) Dalyviui (-ei) nenurodydama priežasties, jei ji įtaria, kad Dalyvis (-ė) nesilaiko šių Bendrųjų nuostatų ir sąlygų, pažeidžia taikomus teisės įstatymus arba elgiasi neteisėtai ar kitaip GKE arba trečiųjų šalių atžvilgiu.

Asmens duomenų apsauga

Dalyvių pateikti vardai, adresai ir (arba) kiti asmeniniai duomenys, susiję su konkrečiu Konkursu ir gauti GKE, yra įtraukti į jos duomenų bazę ir su jais bus elgiamasi konfidencialiai, laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ES 2016/679 bei kito duomenų apsaugos teisės akto, įsigaliojančio Tikslinėje šalyje per konkretaus Konkurso laikotarpį.

Jei Dalyvis (-ė) dalyvauja Konkurse, jis (ji) duoda sutikimą tvarkyti jo (jos) asmeninius duomenis Konkurso tikslu (dalyvavimas, laimėtojų atrinkimas, prizų įteikimas ir pan.).

Dalyvių asmeniniai duomenys bus tvarkomi Konkurso laikotarpiu (žr. Reklamos nuostatas ir sąlygas) ir praėjus 30 dienų po laimėtojų ištraukimo. Asmeniniai duomenys gali būti tvarkomi ilgiau, jei Dalyvis (-ė) davė savo sutikimą dėl tokio tvarkymo arba jei yra skundų (veiksmų, kilusių dėl minėtų ryšių, metu). Tokiu atveju duomenys bus saugomi tik siekiant laikytis privalomų teisinių įsipareigojimų ir formuluojant, vykdant arba ginant pretenzijas. GKE naudos duomenis, gautus iš Dalyvio (-ės), konkrečiam Konkursui, kuriame dalyvauja Dalyvis (-ė), įgyvendinti ir apie jį pranešti. Bet koks el. laiškas kitokiu tikslu bus siunčiamas tik Dalyviui (-ei) aiškiai sutikus.

Dalyviai gali pasinaudoti savo prieigos, perkeliamumo, apriboto tvarkymo, atšaukimo, prieštaravimo arba pašalinimo teisėmis svetainės formoje, pasiekiamoje Svetainėje ir (arba) Programėlėje (jei taikoma).

Taip pat Dalyvis (-ė) turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika, el. paštas ada@ada.lt, tel. Nr. +370 5 271 2804, svetainės adresas www.ada.lt) pagal taikomus Lietuvos Respublikos įstatymus.

Atsakomybė

GKE neatsako už jokią tiesioginę arba netiesioginę žalą, kilusią arba susijusią su prizais, kuriuos galima laimėti Konkursų metu, ir neteikia jokių garantijų dėl šių prizų (įskaitant jų tinkamą pristatymą laiku).

Tiksliau, GKE, jos partneriai arba trečiosios šalys nėra atsakingos už:

-     
Bet kokias papildomas išlaidas, kurias patyrė Dalyviai dėl dalyvavimo Konkurse ir (arba) laimėtų prizų priėmimo ir naudojimo.

-      Bet kokią tiesioginę arba netiesioginę žalą, kilusią arba susijusią su tinklo, aparatinės įrangos arba programinės įrangos pažeidimais, įskaitant problemas arba defektus, kilusius dėl Svetainės ir (arba) Programėlės (jei taikoma) naudojimo arba jų komponentų atsisiuntimo.

-      Bet kokią tiesioginę arba netiesioginę žalą, kuri gali kilti dėl arba yra susijusi su Konkurso pakeitimais arba nutraukimu.

Nepaisant nuolatinės priežiūros ir dėmesio, skirto Svetainės ir (arba) Programėlės (jei yra) ir jose esančių duomenų techninei priežiūrai, GKE negali garantuoti duomenų vientisumo, teisingumo ir nuolatinio atnaujinimo. GKE neprisiima atsakomybės už tiesioginę arba netiesioginę žalą, kuri gali kilti dėl arba yra susijusi su Svetainės ir (arba) Programėlės (jei taikoma), pasiekiamos programinės įrangos naudojimo arba jų prieigos ir nepasiekiamumo.

GKE, jos paslaugų teikėjai, subrangovai, darbuotojai, atstovai arba platintojai atleidžiami nuo atsakomybės už žalą, fizinę ar kitokią, kurią patyrė laimėtojas (-a) arba jo (jos) kompanionai Konkurse dėl veiklos arba neveiklos, nepriskiriamos GKE, jos paslaugų teikėjams, rangovams, darbuotojams, atstovams arba platintojams, įvykusios prizo mėgavimosi metu, pagal apribojimus, pateiktus atitinkamuose teisės aktuose.

Skundų procedūra

Esant skundui, Dalyviai (įskaitant laimėtojus) turi teisę kreiptis į GKE (vartotojų tarnybą) su savo skundais per 3 mėnesius nuo tariamo Dalyvio (-ės) teisių arba interesų pažeidimo (toliau – Skundas).

Skundą galima pateikti GKE Svetainėje ww.kanzicoins.com, Programėlėje Kanzi Coins, el. paštu info@gkefruit.com arba paštu GKE N.V., Kernielerweg 59, B3840 Borgloon, Belgium.

GKE peržiūrės Skundą ir atsakys per 14 dienų nuo tokio Skundo gavimo.

Jei Skundas nėra pateiktas laiku arba skundo negalima identifikuoti (anonimiškas skundas), GKE turi teisę atsisakyti peržiūrėti Skundą.

Dalyvis (-ė) taip pat turi teisę pateikti atitinkamą skundą kompetetingam teismui arba vartotojų ginčų neteisminio sprendimo institucijai, t. y. Valstybinei vartotojų teisių apsaugos institucijai (Vilniaus g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika, el. paštas tarnyba@vvtat.lt, tel. Nr. +370 5 262 6760, www.vvtat.lt) pagal taikomus teisės aktus.

Baigiamosios nuostatos

Šias Bendrąsias nuostatas ir sąlygas bei Konkursų organizavimą reglamentuoja Tikslinėje šalyje taikomi teisės aktai.

Dalyviai sutinka pateikti savo duomenis GKE duomenų bazėse šiose Bendrosiose nuostatose ir sąlygose nurodytais tikslais bei remiantis GKE kriterijais dėl problemų, kilusių iš Konkurso, sprendimo, atsižvelgiant į faktą, kad jie jame dalyvavo.

Bet kokius klausimus, pastabas ir (arba) skundus, susijusius su Konkursu, galima perduoti GKE vartotojų tarnybai Svetainėje ir (arba) Programėlėje (jei yra) užpildžius paklausimo formą, įskaitant vardą ir adresą, arba aukščiau nurodytais GKE kontaktiniais duomenimis.

 

„Kanzi®“ yra GKE prekės ženklas. Visos teisės, susijusios su Konkursu, saugomos ir negali būti naudojamos ar modifikuojamos be aiškaus GKE leidimo.