Vilkår og betingelser 

ARTIKEL 1 - Generelt  
Disse generelle vilkår og betingelser ("Generelle vilkår og betingelser") gælder for Kanzi®’s salgsfremmende kampagne: Kanzi Coins Nederland (“Kampagne”), som er arrangeret af GKE N.V., aktieselskab under belgisk lov med hovedsæde i Borgloon i Belgien, 3840 Borgloon, Kernielerweg 59, og registreret i virksomhedsregisteret under nummer 0866.302.050 (“GKE”).   

Deltageren (”Deltager”) erklærer med sin deltagelse i Kampagnen, at pågældende er indforstået med (i) de Generelle vilkår og betingelser og (ii) de for Kampagnen gældende Generelle vilkår og betingelser for GKE's partner ("Partner"), som er tilgængelige på Kampagnens hjemmeside /dk (”Kampagnehjemmeside”), og accepterer også disse Generelle vilkår og betingelser fuldt ud. 

Kampagnen løber fra den 1. juli 2019 til og med den 30. september ("Varighed"). Det er Kampagnens formål at give loyale kunder chance for at vinde en HP Sprocket White, artikel Z3Z91A.  

De Generelle vilkår og betingelser er tilgængelige for alle på Kampagnehjemmesiden og via Kampagnens mobile applikation, kaldet "Kanzi Coins", og tilgængelig i Apple® App Store® og Google® Play® ("App"). 

De Generelle vilkår og betingelser gælder kun for Kampagnen i Danmark.  

GKE N.V. forbeholder sig retten til fremover at tilføje, markedsføre for eller på anden måde indarbejde (en eller flere) af sine (handels)mærker i Kampagnen ud over eller i stedet for Kanzi®.  

ARTIKEL 2 - Bestilling og betaling
En Deltager kan uploade en kassebon med et Kanzi® køb, og har dermed automatisk chance for at vinde en HP Sprocket. En Deltager kan maksimalt vinde 1 HP Sprocket.  

GKE er ikke involveret i og på ingen måde ansvarlig for funktionen af HP Sprocket, og hæfter ikke herfor. Hvis en Deltager misbruger eller begår bedrageri eller forsøger at begå bedrageri med kassebonen, herunder at prøve at vinde ved forfalskning eller på anden måde omgå de (tekniske) sikkerhedsforanstaltninger, er GKE berettiget til at udelukke denne Deltager fra at deltage i Kampagnen og at blokere pågældendes konto. GKE er i givet fald berettiget til fuldt ud at inddrive erstatning fra Deltageren.  

Den vundne præmie kan under ingen omstændigheder omveksles til kontanter. Præmievinderne kan kræve deres gevinst indtil den 30. november 2019. Efter denne dato bortfalder gevinsten.  

ARTIKEL 3 – Forsendelse og levering #
Præmievinderne modtager en e-mail med de gode nyheder og instruktioner om, hvordan de kan modtage deres gevinst i oktober.   

Postboksadresser er udelukket. 

ARTIKEL 4 - Ansvar#
Med forbehold af ufravigelige bestemmelser er GKE (og/eller deres agenturer og/eller tredjeparter, der er indbragt af GKE) ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader, såsom men ikke begrænset til tab af fortjeneste, forpassede muligheder, tab af data mv. ("Skade"), der hidrører fra eller på anden måde er relaterede til (gennemførelse af) Kampagnen. 

GKE er på ingen måde erstatningsansvarlig for fejl i internetforbindelsen og/eller modtagerudstyret, som forhindrer, at Kampagnen løber som planlagt. GKE forbeholder sig ret til midlertidigt at suspendere muligheden for deltagelse, hvis GKE (eller deres eventuelle hostingudbyder) ikke længere kan garantere tjenestens kontinuitet, der er nødvendig for, at Kampagnen kan løbe som planlagt. Endvidere forbeholder GKE sig ret til at standse eller suspendere Kampagnen i tilfælde af svig eller i alle tilfælde, hvor computersystemet uanset årsagen tildeler en vinders e-mail på trods af de Generelle vilkår og betingelser og/eller Partneres salgsfremmende vilkår og betingelser. GKE er ikke erstatningsansvarlig, hvis et HP Sprocket-produkt er forsinket, tabt eller beskadiget efter forsendelsen, helt eller delvist er ødelagt eller har undergået ændringer som følge af en anden hændelse.  

Med forbehold af ufravigelige bestemmelser er GKE ikke ansvarlig for Skade som følge af eller på nogen måde er relateret til (i) de af Deltagerne vundne produkter, og GKE giver ingen garanti med hensyn til disse produkter.  

GKE accepterer ikke nogen form for ansvar for Skade, som en Deltager lider eller måtte lide som følge af dennes deltagelse i Kampagnen eller som følge af eller noget relateret til Kampagnen, såsom (ikke udtømmende anført): Skader på grund af mangler i dennes netværk, computerhardware eller software eller forsinkelser, der kan medføre tab ved deltagelse eller forsinkelser, tab som følge af eller relateret til ændring eller annullering af Kampagnen, eventuelle yderligere omkostninger, som en Deltager måtte have i forbindelse med deltagelse i Kampagnen med undtagelse af (direkte eller indirekte) Skade på grund af en fejlagtig handling, der kan henføres til GKE.  

GKE (og/eller deres agenturer og/eller tredjeparter, der er indbragt af GKE) er nærmere bestemt ikke erstatningsansvarlige for:   

- Eventuelle ekstraomkostninger, som en Deltager påføres (direkte eller indirekte) i forbindelse med deltagelse i Kampagnen og/eller ved accept og/eller brug af et produkt.  

- Enhver Skade, der opstår som følge af eller på anden måde er relateret til forstyrrelser i deres netværk, computerhardware eller -software af enhver art, herunder mulige problemer eller fejl som følge af brugen af Kampagnehjemmesiden eller download af komponenter fra siden.  

På trods af den konstante omhu og fulde opmærksomhed til sammensætningen af Kampagnehjemmesiden, Appen og de oplysninger, der angives her, giver GKE ikke garantier om fuldstændigheden, nøjagtigheden og oplysningernes vedvarende aktualitet, der er nævnt på Kampagnehjemmesiden og/eller i Appen. GKE er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle Skader af nogen art, som hidrører fra eller på nogen måde relaterer til brugen af Kampagnehjemmesiden og/eller Appen og/eller manglende tilgængelighed af Appen og/eller Kampagnehjemmesiden. 

ARTIKEL 5 - Ophør  
GKE forbeholder sig retten til at ændre, udsætte, reducere og/eller annullere Kampagnen (eller en del af Kampagnen) uden at kunne stilles ansvarlig herfor, og uden at Deltagerne har krav på erstatning. GKE kan til enhver tid afslutte Kampagnen, hvilket GKE hurtigst muligt vil annoncere på sin Kampagnehjemmeside (hvis relevant). Derudover tilstræber GKE at informere så mange Deltagere som muligt via e-mail, mindst en uge før den effektive dato for afslutningen af Kampagnen. 

ARTIKEL 6 - Afsluttende bestemmelser  
Kampagnen og disse Generelle betingelser er underlagt dansk lov. GKE og Deltageren skal i mindelighed forsøge at løse enhver tvist relateret til Kampagnen og/eller fortolkningen og/eller anvendelsen af de Generelle vilkår og betingelser. Hvis der ikke kan opnås en mindelig løsning, er kun domstolen i Maastricht (Limburg, Holland) kompetent. 

Vi accepterer ingen korrespondance (breve, e-mails, telefonsamtaler eller andre midler) vedrørende (tilrettelæggelsen af) Kampagnen, samt fortolkningen eller anvendelse af de Generelle vilkår og betingelser eller de nærmere bestemmelser eller mekanismer heraf, produkterne og/eller distributionen. Alle yderligere meddelelser og/eller direkte korrespondance i forbindelse med GKE’s Kampagne udgør en integreret del af de Generelle vilkår og betingelser. I tilfælde af diskussion relateret til ovenstående, skal alle relaterede klager sendes til GKE via info@gkefruit.com. Med forbehold af de Generelle vilkår og betingelser, og den gældende lov for Kampagnen er alle beslutninger taget af GKE i forbindelse med Kampagnen endelige og bindende. 

Kanzi® er et registreret varemærke tilhørende GKE. Intet, der på nogen måde er relateret til indholdet af Kampagnen og/eller bekendtgørelserne herom, må gengives eller offentliggøres uden GKE's udtrykkelige skriftlige tilladelse.   

Vi respekterer dit privatliv og behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan læse vores fortrolighedserklæring på www.kanziapple.com. 

Ugyldigheden af en bestemmelse i disse Generelle vilkår og betingelser eller en del heraf, har ikke betydning for andre dele af disse Generelle vilkår og betingelser. I tilfælde af ugyldighed af en bestemmelse i disse Generelle vilkår og betingelser, vil den pågældende bestemmelse blive erstattet (i) af en gyldig bestemmelse eller en gyldig del (ii) eller af en fortolkning, der tættest muligt svarer til hensigten i den oprindelige bestemmelse. Manglende evne til at gennemføre en sådan ønsket erstatning påvirker på ingen måde gyldigheden af de øvrige bestemmelser i disse Generelle vilkår og betingelser.